Skip Navigation

Vyhledávání

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ


Člověka již od samé minulosti provází zvědavost a snaha podrobit si neznámé mnohdy i nevysvětlitelné úkazy, ke kterým v pradávné minulosti jistě patřil i oheň. Stejně jako elektřina či jaderná fyzika mají všechny tyto jevy dvě stránky světlou, která nám zvyšuje naši životní úroveň a pochopitelně stinnou stránku, která nám niči a poškozuje majetky, zdraví i životy.
A tak v minulosti docházelo k tragickým požárům, které ničily domy a často i celá města. Následkem toho byl postupný vývoj stavebních technologií, které postupně utlačovaly možnosti vzniku a následného šíření požáru a souběžně s tím probíhala snaha tyto negativní jevy co nejlépe a nejúčinněji potlačovat. Tato snaha vykrystalizovala v našich zemích ve vznik dobrovolných hasičských sborů. Ten první ve Velvarech oslavíl letos již 140let od svého založení.
Tento historický vývoj se nevyhnul ani naší obci. Po požáru na jaře roku 1924, kdy vyhořely domy pana Josefa Mádra, pana Venclíka a pana Váně, dnes obydlené rodinou Grygarovou, Kašparovou a Hlavinkovou, se rozhodli občané Bohuslávek, že založí hasičský sbor, který by zajišťoval ochranu majetku a životů občanů před následky požárů, případně jinými živelnými pohromami.
V tuto slavnostní chvíli je vhodné připomenout jména všech zakládajících členů našeho sboru. Byli to bratři: p.Valentin Bartoněk, p.Josef Bajgar, p.Josef Dohnal, p. František Dohnal, p.Metoděj Holub, p.Antonín Hostášek, p.Karel Hostášek, p.Josef Kraus, p.František Kovařík, p.Ignác Kozelka, p.Bohumil Lubeník, p.Metoděj Pavlík, p.Rudolf Pospíšil, p.Metoděj Šrom, p.Jan Švarc, p.Karel Váňa, p.Antonín Venclík, p.Antonín Velešík, p.Antonín Viliš, p.Bedřich Žurek a p.Josef Žůrek. Bohužel žádný z těchto zakládajících členů již nežije. Čest jejich památce.
Vzhledem k tomu, že členové vzniklého sboru neměli pochopitelně s prací a organizací sboru zkušenosti, požádali proto o pomoc po léta fungující sbor v Lipníku nad Bečvou. Této žádosti bylo vyhověno a jak hovoří historické prameny, "byli to bratři Krejčíř, Cagaš a kominický mistr Kupka, kteří nezjištně do naší obce dojížděli a členy našeho sboru zacvičovali v umění, jak požáry zdolávat a později také jak požárům čelit."
Činnost nového sboru řídil 9-ti členný výbor v čele se starostou br.Josefem Dohnalem a velitelem br.Josefem Žůrkem. Na postu starosty sboru, kteří tuto funkci zastávali delší časové období je nutné připomenout tyto bratry:

br. Josefa Ocelku, který funkci starosty sboru zastával 16 roků
br. Josefa Hostáška 14 roků
br. Stanislava Ocelku 7 roků
br.Jaroslava Ocelku ml. 6 roků
a v současnosti již 11-tým rokem tuto funkci zastává br.Antonín Šlosar.

Rovněž na postu velitele sboru docházelo k častému střídání nutno vzpomenout práci
br. Rudolfa Kovaříka , který funkci velitele sboru zastával 7 roků
br. Františka Dohnala 12 roků
br.Lubomír Antl 27 roků
a v současnosti funkci velitele vykonává br. Leoš Stržínek.

Na závěr tohoto výčtu je nutné také připomenout obsazení postu jednatele sboru, kterou nejdéle hájil br.Jaroslav Dohnal č.p.101, který tuto funkci velice pečlivě a zodpovědně vykonával 24roků . Dalšími významnými jednateli byli br.Jiří Velešík a br.Dohnal František.
Základem pro dobrou a účinnou akceschopnost sboru je jeho technické vybavení. S touto otázkou se náš sbor vypořádal již v následném roce po svém založení, kdy se podařilo zakoupit od hasičů z Brna Husovic starší ruční pojízdnou čtyřkolovou stříkačku s nejnutnějším vybavením. Finanční prostředky na tuto investici byly získávány z finančních příspěvků členů a dále z členské aktivity tj. divadelními hrami a zábavami. Investice se vyplatila a technika poprvé posloužila již na jaře roku 1925 při požáru stodoly p.Spáčila. Tato ruční stříkačka s příslušenstvím sloužila sboru až do roku 1947, kdy byla nahrazena novou motorovou stříkačkou PPS-8, která byla rovněž zakoupena z finančních prostředků sboru. V roce 1969 získal sbor za svou příkladnou nadprůměrnou práci požární stříkačku PPS-12 s příslušenstvím. Sbor získal v roce 1985 další motorovou stříkačku PPS-12 s veškerým příslušenstvím současně s požárním vozidlem AVIA. Tato stříkačka byla v roce 2000 modernizována. Poslední motorovou stříkačkou, kterou sbor obhospodařuje je opět požární motorová stříkačka PPS-12, kterou sbor zakoupil a opravil v roce 2004.Za jejich současný stav je nutné vyzdvihnout obětavou práci br.Stanislava Kužílka.
Další důležitou výbavou sboru je mobilní technika, která umožní rychle dopravit požadovanou techniku na místo potřeby. S počátcích historie sboru bylo využíváno koňského spřežení. Po zakoupení stříkačky PS-8 bylo využíváno soukromého traktoru či později traktoru JZD. V roce 1951 byl sborem zakoupen od VLS v Lipníku německý válečný automobil "PHENOMEN Granit 25", který nám po opravě sloužil až do roku 1959, kdy byl pro závadu na brzdovém systému vyřazen z provozu. V roce 1962 sbor získal automobil "PRAGA RND valník", který nám plnil službu do roku 1979, kdy došlo k poruše motoru. Sbor tuto situaci vyřešil opravou nepojízdného automobilu TATRA 805 ze Lhoty. Ovšem pro velmi nákladný provoz byl v roce 1985 i tento automobil vyřazen z provozu a nahrazen požárním vozidlem AVIA 30 "Savien" z Lipníka nad Bečvou. I když tento automobil vyžaduje nemalou údržbu, slouží nám dodnes. V roce 2010 byla provedena celková oprava auta AVIA 30.
Další funkční potřebou každého sboru, je jeho technické zázemí. V počátcích sboru, byla požární výzbroj uskladňována u členů sboru. Přispěním občanů a členů sboru byla na návsi následně postavena hasičská zbrojnice s dřevěnou věží pro sušení hadic. V letech 1959 až 1961 byla ve spolupráci s obecním úřadem provedena přístavba 4 místnostní a velké zasedací místnosti nad zbrojnicí. Vzhledem k tomu, že přestavbou byla zbourána věž na hadice, byla v letech 1967 a 68 postavena věž nová tentokrát již z cihel. V roce následujícím byly provedeny stavební úpravy garáži a provedeno odvodnění kolem budovy.
K dnešnímu dni má sbor 54 členů, z toho 15 žen a 10 mladých hasičů. Věkový průměr sboru je 43,5 roků.
Činnost sboru řídí 15-členný výbor zvolený na Výroční valné hromadě 11.12.2010 a kontrolu provádí revizní komise.

Starosta Antonín Šlosar
Místostarosta Jaroslav Ocelka

Místostarosta Marta Mádrová
Velitel Leoš Stržínek

Zástupce velitele Tomáš Přikryl
Strojník František Dohnal

Referent prevence a výchovné činnosti Zbyněk Hradil
Jednatel Josef Hostášek

Hospodář Jitka Ocelková
Vzdělavatel Libor Frgál

Vedoucí mládeže Stanislav Přikryl
Kronikář Marta Mádrová

Referent MTZ Antonín Dohnal
Referent ochrany obyvatelstva Jaromír Mikulášek

Člen výboru Lubomír Antl
Člen výboru František VelešíkPři sboru je také funkční 12-ti členná zásahová jednotka zařazená do kategorie JPO 5.
Od roku 2000 se začala rozvíjet činnosti s mládeží. Vedoucím byl br. Přikryl Stanislav, pod jehož vedením reprezentovaly náš sbor dvě družstva mladých hasičů. Jedno v kategorii mladších, druhé v kategorii starších. Ta navázala na dobré úspěchy z minulosti.
V současné době náš sbor reprezentuje 1 družstvo mužů, 1 družstvo žen a 1 družstvo mladých hasičů ve věku od 6-11 let. Nyní žezlo vedoucích převzali bývalí odchovanci p. Přikryla. Poděkování patří všem, kteří práci s mládeží vykonávájí. Přejme jim, aby u této práce vydrželi a přinášela jim i nadále odměny ve formě úspěchů na poli soutěžním, což je vynikající vizitka pro celý náš sbor. Své ocenění za dobré výkony – medaile i poháry vystavují ve společenském domě, kde mají svou klubovnu.

Soubory:

kácení máje 2016
kácení máje 2016
ples 2016
ples 2016
ples 2016
ples 2016
vodění medvěda 2016
vodění medvěda 2016
vycházka 2015
vycházka 2015
vycházka 2015
Silvestr 2015
Silvestr 2015
Silvestr 2015
Velká cena 2015
Velká cena 2015
Velká cena 2015
kácení máje 2015
kácení máje 2015
kácení máje 2015
vodění medvěda 2015
vodění medvěda 2015
vodění medvěda 2015
vodění medvěda 2015
vodění medvěda 2015
vodění medvěda 2015
Silvestr 2014
Silvestr 2014
Silvestr 2014
krajské kolo 2014
rajské kolo 2014
ZNAK SDH