Skip Navigation

Vyhledávání

KLUB DŮCHODCŮ


Klub důchodců je zřízen při obedním úřadu Bohuslávky. Je otevřeným sdružením občanů, kteří dosáhli důchodového věku. Jeho hlavním úkolem je přispět k lepšímu využití volného času seniorů v obci, v oblasti společenské, kulturní a poznávací činnosti. Má přispívat k upevňování sousedských s mezilidských vztahů.
Činnost klubu organizuje výbor klubu, volený valnou hromadou klubu. Výbor klubu zpracovává roční plán činnosti. který předkládá ke schválení valné hromadě klubu a v průběhu roku zajišťuje jeho realizaci. K tomu zpracovává finanční rozpočet.
Hospodaření klubu zabezpečuje pokladník klubu, volený valnou hromadou klubu.
Členové klubu platí roční příspěvek, stanovený valnou hromadou klubu. O použití členských příspěvků ke krytí výdajů rozhoduje výbor klubu. Valná hromada klubu volí dva revizory účtů, kteří 1x za rok podají členům klubu zprávu o hospodaření.
Valná hromada se koná 1x ročně, koncem kalendářního roku. Provede vyhodnocení činnosti klubu, projedná hospodaření klubu, zvolí (nebo potvrdí) výbor klubu a schvaluje plán práce na další rok.
Místnosti klubu budou v zimním období, od 1.10. - do 31.3. následujícího roku, otevřeny každý pátek v době od 15.00 do 20.00 hod. Případné změny budou včas oznámeny místním rozhasem. V letním období budou probíhat pouze akce vyplývající z plánu činnosti.
Akce klubu jsou přístupné i pro nečleny klubu, kteří dosáhli důchodového věku a nezaplatili členský příspěvek. Tito však neobdrží výhody a slevy plynoucí z členství v klubu


Soubory:

Raduň 2016
Floria Kroměříž
Floria Kroměříž
Floria Kroměříž
rozloučení s rokem 2015
rozločení s rokem 2015
rozločení s rokem 2015
Vánoční trhy 2015
Vánoční trhy 2015
Vánoční trhy 2015
Frýdek Místek 2015
Frýdek Místek 2015
Vizovice 2014
Vizovice 2014
Vizovice 2014
Zájezd elektrárna Dlouhé stráně
Zájezd elektrárna Dlouhé stráně
Zájezd Ruční papírna Velké Losiny
Zájezd Hradec nad Moravicí
Zajezd Hradec nad Moravicí
Zájezd arboretum Nový dvůr
Zájezd  Vranov
Zájezd  Vranov
Zájezd  Vranov
Zájezd Moravský kras - Macocha
Zájezd Moravský kras - Macocha
Zájezd Moravský kras - Macocha
Náměšť na Hané
Muzeum kočárů
Společné foto - zájezd Náměšť na Hané