Skip Navigation

Vyhledávání

VYHLÁŠKY


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003 O ZNAKU A PRAPORU OBCE BOHUSLÁVKY A JEJICH UŽÍVÁNÍ

Zastupitelstvo obce Bohuslávky schválilo dne 16. července 2003 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) § 84, odst. 2 písm. i), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I


Znak, prapor a barvy obce
(1) Znak obce – v zeleném štítě vyrůstá z červené paty se stříbrnou zavinutou střelou zlatý dub, obojí provázené stříbrnou sekerou na zlatém topůrku a stříbrnou radlicí, obojí odvrácené.
(2) Praporem obce je list tvořící pět vodorovných pruhů, červený, bílý, zelený, bílý a červený, v poměru 1 : 1 : 4 : 1 : 1. Z dolního bílého pruhu vyrůstá do zeleného pruhu žlutý dub. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
(3) Barvami obce jsou žlutá (neboli zlatá), červená, zelená a bílá (neboli stříbrná).
(4) Vyobrazení znaku a praporu obce jsou přílohou této vyhlášky a jsou v originále uschovány na Obecním úřadu v Bohuslávkách.

Čl. II


Užívání znaku obce
(1) Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může Obecní úřad v Bohuslávkách podle § 5 zákona č. 128/2000 o obcích, jakož i organizace obcí založené, zřízené nebo spravované, užívat znaku obce (dále jen obecního znaku).
(2) Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat obecní znak jen se souhlasem orgánů obce (starosta, zastupitelstvo).
(3) Svolení k užívání obecního znaku vydává na základě odůvodněné žádosti obsahující barevný nákres a způsob umístění Obecní úřad v Bohuslávkách.
(4) Obecního znaku lze užívat zpravidla:
a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů
b) k vnějšímu označení budov (místností), pokud není předepsáno užívání státního znaku
c) na orientačních a propagačních tabulích
d) na některých předmětech a jiném majetku obce nebo organizací jí založených, řízených nebo spravovaných
e) na propagačních tiscích a publikacích
f) na upomínkových předmětech.

Čl. III


Užívání praporu obce
(1) Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, prapor obce užívá obec, její orgány a organizace.
(2) Pro užívání praporu obce jinými právnickými a fyzickými osobami platí obdobně ustanovení čl. II, odst. 2,3.
(3) Praporu obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních a dalších událostech mezinárodního, regionálního i obecního charakteru.

Čl.IV


Úplata za užívání obecního praporu
(1) Souhlas s užívání znaku se poskytuje za úplatu, pokud se zastupitelstvo obce neusnese jinak. Výše úplaty se stanoví podle zvláštního předpisu (zákon č. 526/1990 Sb., o cenách).

Čl. V


Sankce
(1) Užívání obecního znaku a praporu lze zakázat těm uživatelům, kteří nedodržují stanovené podmínky nebo znaku a praporu užívají nevhodným způsobem.
(2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle obecně závazných předpisů (§ 48 a 42, odst. 1. písm. a) zák. ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Čl. VI


1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 16. července 2003.


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2003, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE BOHUSLÁVKY


Zastupitelstvo obce Bohuslávky schválilo dne 14.10.2003 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě samostatné působnosti obce Bohuslávky na úseku požární ochrany v souladu s § 29, odst.1, písm. o), zákona č. 133 / 85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o PO“), v návaznosti na § 1, odst. 3, písm.e) Nařízení vlády č. 172 / 2001 Sb., vyhl. MV č. 246 / 2001 Sb., (vyhl. o požární prevenci) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I


Účel
Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci Bohuslávky. Určuje povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany (dále jen „PO“) na území obce. Určuje úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany obce a vztahu obecního úřadu k těmto osobám.

Čl. II


Organizace požární ochrany
Za požární ochranu obce odpovídá obecní úřad v čele se svým starostou. K zajištění PO a k řádnému plnění úkolů stanovených právními předpisy na úseku PO obecní úřad vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.
Obec Bohuslávky plní obdobně povinnosti uložené zákonem o požární ochraně jako povinnosti uložené právnickým a podnikajícím fyzickým osobám.

Čl. III


Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO
A) Preventista PO obce ( osoba zabezpečující úsek PO pro obec )
(může provádět jen činnost odpovídající odborné způsobilosti, §11 zákona o PO odst. 6).
(1) Zpracovává a vede stanovenou dokumentaci PO obce
(2) Provádí kontrolní činnost
(2.1) Požární preventivní kontroly:
- v objektech ve vlastnictví obce (§ 5 odst. 1 písm. d) a e) zákona o PO)- dodržování podmínek PO stanovených obcí pro akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob
- v objektech fyzických osob a podnikajících fyzických osob, na základě předběžné dohody (smlouvy)(2.2) Dohlíží na zabezpečení PO v obci :
- ohlašovny požárů a místa, odkud lze hlásit požár (označení, vybavení, použitelnost)
- trvalou použitelnost stanovených zdrojů vody pro hašení požárů
- plnění ustanovení požárního řádu obce
(3) Organizuje preventivně výchovnou činnost
Při preventivně výchovné činnosti spolupracuje požární preventista obce s velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů a s dalšími občanskými sdruženími působící na úseku PO.
(3.1) Práce s mládeží
- zabezpečuje s velitelem JSDH besedy, přednášky, praktické ukázky pro děti veškolkách a ve školách- podporuje a propaguje práci s mládeží všech věkových kategorií v rámci občanských sdružení působících na úseku PO v obci
- organizuje a podporuje soutěže dětí s hasičskou
- rozdává propagační materiály a předměty s tématikou PO
- zabezpečuje ukázky techniky a činnosti jednotky PO obce pro jeho občany
(3.2) Práce s veřejností
- propaguje preventivně výchovnou činnost mezi občany
- před obdobím se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů (začátek topné sezóny, žně) informuje o možném nebezpečí a způsobech, jak předejít mimořádným událostem
- v období mimořádných klimatických podmínek (sucho, povodně) operativně informuje občany o nebezpečí a o preventivních opatřeních stanovených obcí
(4) Provádí hodnocení činnosti na úseku prevence PO obce
- zpracovává zprávy, rozbory a informace o stavu PO v obci
- zpracovává zprávy o příčinách vzniklých požárů a navrhuje příslušná opatření proti jejich dalšímu vzniku
- zprávy a návrhy projednává v zastupitelstvu obce

B) Velitel jednotky PO obce Bohuslávky plní zejména tyto povinnosti:
(1) Zpracovává plán odborné přípravy členů JPO podle „Základního zaměření odborné přípravy“ vydaného ředitelstvím HZS pro příslušný rok.
(2) Udržuje trvalou akceschopnost jednotky PO obce.
(3) Provádí a zajišťuje pravidelnou odbornou přípravu členů JPO v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy, minimálně jednou měsíčně v délce dvou hodin. Jednou ročně provádí školení o bezpečnosti při zásahu.
(4) Provádí praktický výcvik s vlastní technikou
- nácvik požárního útoku,
- výcvik v užívání osobní výstroje, výzbroje a ochranných pracovních prostředků.
(5) Zajišťuje odbornou přípravu strojníků JPO. Její součástí je:
- pravidelné absolvování povinného školení řidičů,
- odborná příprava strojníků,
- pravidelné kondiční jízdy dle stanoveného předpisu.
(6) Zajišťuje odbornou přípravu členů JPO, užívajících speciální požární techniku a jiné věcné prostředky, na jejichž používání je předepsané pravidelné přezkušování a výcvik (např. dýchací technika).
(7) Provádí dle plánů kontrolu požární techniky a ve stanovených lhůtách zajišťuje údržbu a zkoušení věcných prostředků PO a zařízení PO.
(8) Jednou ročně provádí inventarizaci prostředků svěřených JPO.
(9) Zajišťuje účast členů JPO na lékařských prohlídkách. U členů, jejichž zdravotní stav je hodnocen jako „neschopen“, navrhuje obci ukončení jejich členství u JPO.
(10) Vede předepsanou dokumentaci o činnosti JPO a její odborné přípravě, o provedených cvičeních a dokumentaci o zkouškách a kontrole požární techniky a jiných věcných prostředků PO, u nichž je tato povinnost stanovena.
11) Zvyšuje si své odborné znalosti absolvováním cyklické a základní přípravy velitelů JPO obcí v rozsahu stanoveném Ministerstvem vnitra, prováděné hasičským záchranným sborem příslušného kraje.
(12) Spolupracuje s preventistou požární ochrany obce.
(13) Plní další úkoly na úseku požární ochrany dle rozhodnutí starostky města.

Čl. IV


Základní úkoly právnických osob, podnikajících fyzických osob a ostatních fyzických osob na úseku PO v obci : (1) Úkoly právnických a podnikajících fyzických osob
Zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými právními předpisy (zákonem ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů; Nařízením vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně; vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci; vyhl. MV 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek PO; zákonem č. 50/76 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy majícími vztah k požární ochraně, (viz příloha č. 1 tohoto požárního řádu).
(2) Úkoly fyzických osob
Povinnosti fyzických osob v oblasti PO jsou dány obecně závaznými právními předpisy, §§ 17, 18 a 19 zákona ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a §§ 42,43 a 44 vyhl. MV č.246/2001 Sb. o „požární prevenci“, (viz příloha č. 2 tohoto požárního řádu).

Čl. V


Jednotka požární ochrany
Obec Bohuslávky zřizuje tuto jednotku požární ochrany na katastrálním území obce :
JSDH obce Bohuslávky ( kategorie JPO V/2 )
Velitel JSDH : pan : ………………………………………
Počet členů JSDH : …………………………………
Počet osob nutný pro výjezd : ………………………….
Vybavení JSDH technikou :.......................
Obec Bohuslávky zajišťuje :
- prostředky nezbytné pro provoz jednotky sboru dobrovolných hasičů
- zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů PO a požárně bezpečnostních zařízení, pro potřeby svého územního obvodu, (požární zbrojnice, požární nádrže, sušící zařízení na hadice atd.)
- potřebné zásoby pohonných hmot
- členům JPO osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky
- vhodné prostory pro odbornou přípravu členů JPO
- alespoň jednou ročně vyhlášení taktického cvičení JPO
- účast velitelé JPO a strojníků, popř. dalších členů jednotky na odborné přípravě
- funkčnost svolávacího systému členů JPO pro případ vyhlášení požárního poplachu.

Čl. VI


Zdroje požární vody, hasební látky
Obec Bohuslávky dle § 29 odst. 1 písm. k zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.
Obec Bohuslávky :
- zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od majitele hydrantové sítě její údržbu tak, aby byla vždy použitelná,
- předává jednotkám PO plán obce s vyznačením umístění hydrantů a dalších vodních zdrojů.
- dohlíží, aby ve vyčleněných objektech, kde charakter provozu nedovoluje hasit vodou, byly k dispozici vhodné hasební prostředky.

Čl. VII


Ohlašovny požárů a vyhlášení požárního poplachu
(1) Ohlašovna požáru
V katastru obce Bohuslávky jsou tyto ohlašovny požáru : ( přesný název, místo, majitel, adresa a čís.tel. :
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
Uzlová ohlašovna požáru se sídlem Lipník nad Bečvou ul. Palackého 1. Spojení s touto ohlašovnou je telefonicky na číslo tísňového volání : 112, nebo 150, nebo pevná linka tel : 581 773 241
Ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požáru“.
(1.1) Pro ohlašovnu požáru musí být zpracován „Řád ohlašovny požáru“, který upravuje
a) způsob přijímání hlášení o vzniku požáru
b) vyhlášení požárního poplachu místní jednotce PO a její vyslání na místo události
c) oznámení požáru na územně příslušné operační a informační středisko
d) pravidla pro vyhlášení požárního poplachu v obci včetně náhradního opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení.
(1.2) Součástí řádu ohlašovny požáru je :
a) seznam sil a prostředků jednotek PO z požárního poplachového plánu kraje
b) seznam důležitých telefonních čísel,
(1.3) Řád ohlašovny požáru se pravidelně aktualizuje a udržuje v souladu se skutečným stavem.
(2) Vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu místní jednotce sboru dobrovolných hasičů se provádí následujícími způsoby:
a) Sirénou umístěnou na hasičské zbrojnici.
b) Ohlášením požáru na obecním úřadu, který zabezpečí vyhlášení požárního poplachu rozhlasem.
Způsob zajištění spuštění sirény :
- tlačítkem na budově požární zbrojnice JSDH obce Bohuslávky – veřejně přístupné
- Pomocí mobilních a pevných telefonů tel : 112 – tísňové volání ,tel : 150 – ohlašovna požáru
- Místním rozhlasem

Čl. VIII


Způsoby zabezpečení pohotovosti jednotek PO
Trvalá pohotovost jednotek PO pro účely obce Bohuslávky je zajištěna:
a) nepřetržitou službou stanic HZS OLOMOUCKÉHO kraje
b) akceschopností JSDH obce Bohuslávky
Obecní úřad ověřuje alespoň jednou ročně, jak je ustanovení tohoto „Požárního řádu“ plněno, vyhlášením cvičného požárního poplachu JPO obce. Od vyhlášení cvičného poplachu může být upuštěno v případě, že byla akceschopnost JPO obce v průběhu roku ověřena výjezdem k požáru nebo jinému zásahu s kladným výsledkem.

Čl. IX


(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14.10.2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHÁŠKA Č.4/2003 O PODMÍNKÁCH K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH,KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POŘET OSOB


Zastupitelstvo obce Bohuslávky schválilo dne 14.10.2003 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě samostatné působnosti obce Bohuslávky na úseku požární ochrany v souladu s § 29, odst.1, písm. o), zákona č. 133 / 85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o PO“), v návaznosti na § 1, odst. 3, písm.e) Nařízení vlády č. 172 / 2001 Sb., vyhl. MV č. 246 / 2001 Sb., (vyhl. o požární prevenci) tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I


Účel obecně závazné vyhlášky
Účelem této vyhlášky je stanovit podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních společenských, zábavných, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob
Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů, obec nebo úřad, který pořádá akci a svolavatel akce – ( organizátor akce ).

Čl. II


Členění akcí dle místa konání a počtu osob
Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru :
a) u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen ( tj. dolní i horní hranice )
b) u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 a více osob. Pokud nebyla v dokumentaci stanovena horní hranice počtu osob, pak ji stanoví vlastník objektu.
Akce ve venkovním shromažďovacím prostoru :
a) u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen ( tj. dolní i horní hranice )
b) u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 a více osob. Pokud nebyla v dokumentaci stanovena horní hranice počtu osob, pak ji stanoví vlastník objektu.
Akce ve venkovním shromažďovacím prostoru :
a) kterých se zúčastní 300 a více osob, v případě akcí na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých se zúčastní 900 osob a více. Při těchto akcích oznámí organizátor akce příslušnému úřadu předpokládaný počet zúčastněných osob.

Čl. III


Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce.
(1) Každý, kdo pořádá některou z výše uvedených akcí, může využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomu účelu určen v souladu s právními předpisy, přičemž nesmí být překročen maximální stanovený počet osob.
(2) V případě, že organizátor akce není vlastníkem prostoru ( stavby, místa ), kde se akce koná, kromě veřejného prostranství, musí být před započetím akce rozsah odpovědnosti stanoven smlouvou.
(3) Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob, podílející se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným v zákoně č.133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími vyhláškami.
(4) Organizátor akce zajistí:
- Zřízení „ Preventivní požární hlídky “ (dále jen PPH) a pokud si to vyžaduje velikost akce i několik PPH. - Minimální počet členů v PPH je 3 a více osob, zpravidla velitel hlídky + dva členové.
- Činnost v požární hlídce mohou vykonávat pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu.
- Zajistí stanoviště PPH s jeho označením. ( např. místo určené jako ohlašovna požáru ).
- Při větším počtu hlídek je nutné zabezpečit funkční způsob komunikace mezi veliteli jednotlivých hlídek.
( Doporučuje se využit jednotku sboru dobrovolných hasičů ve městě, nebo obci a to na základě vlastní domluvy, nebo prostřednictvím prokazatelně proškolených a způsobilých pořadatelů ).
(5) Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany :
b) osoby podílející se na zabezpečení akce ( požární hlídky a pořadatele akce )
c) účinkující osoby včetně osob zajišťující technické zázemí.
(6) Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci a to před jejím zahájením, v jejím průběhu a po ukončení akce.V případě, že :
a) byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a tyto nebyly odstraněny – organizátor akci nezahájí.
b) v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření – organizátor akci přeruší, popřípadě ukončí. To učiní i v okamžiku kdy zjistí, že by v případě vzniku požáru byly ohroženy nebo znemožněny – únik a záchrana osob, nebo majetku.
(7) K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce organizátor akce dále zajistí :
a) Vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany a to vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru – musí být vyznačen zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky JPO, východů z prostor stavby, které mají sloužit k úniku osob, nebo evakuaci, znemožnila použití odběrního místa požární vody.
b) Umístění atrakcí ( např. pouťových ), prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky a aby nedošlo k zastavění, nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu.
c) Rozmístění a umístění hasících přístrojů v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře viditelných místech. Tyto budou označeny bezpečnostní tabulkou
(8) V případě, že fyzická osoba – účastník akce nedbá podmínek tohoto nařízení, pokynů organizátora, požární hlídky, nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti na konané akci, organizátor akce zabezpečí postup pro vyloučení takové fyzické osoby z účasti na akci.
(9) Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, jejichž součástí jsou efekty s otevřeným ohněm, nebo obdobným možným zdrojem zapálení, musí být přijata opatření k minimalizaci rizika možnosti vzniku požáru např. vymezení co nejmenšího počtu hořlavých dekorací apod.
(10) Při akcích, jejich součástí bude provádění činností, které by mohly představovat zvláštní rizika (pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků plynem, elektrické zařízení ve stáncích ) musí být zabezpečeno dodržování zvláštních předpisů např. vyhl. Českého báňského úřadu č. 174 / 1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.
(11) Plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou, nebo výbušnou směs ( např. vodík, acetylén ) je zakázáno.
(12) Je-li součástí akce, konání ohňostroje, musí nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením tato skutečnost oznámena na operační středisko územně příslušného hasičského záchranného sboru kraje, který může k této činnosti stanovit další podmínky, nebo ji v odůvodněných případech zakázat.

Čl. IV


Sankce
Poruší-li organizátor akce jako právnická osoba, nebo fyzická podnikající osoba podmínky stanovené touto obecně závaznou vyhláškou a Nařízení Olomouckého kraje č. 1/ 2002 ze dne 16.4. 2002 může mu být uložena pokuta ve smyslu ustanovení §11 zákona č.129/ 2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Poruší-li organizátor akce jako fyzická osoba výše stanovené podmínky, může mu být uložena pokuta podle zákona č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. V


Zpráva o zajištění podmínek požární bezpečnosti
Organizátor akce je povinen předložit obci, v jejímž katastrálním území se má akce uskutečnit, zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti nařízených touto obecně závaznou vyhláškou. Zprávu předkládá nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných akcí v předpokládaném místě jejího konání.

Čl. VI


(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14.10.2003