Skip Navigation

Vyhledávání

VYHLÁŠKY

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů


Zastupitelstvo obce Bohuslávky se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1


Úvodní ustanovení
(1) Obec Bohuslávky touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2


Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Bohuslávky
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3


Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2)V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

Čl. 4


Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku, tj. ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení držitel psa uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 5


Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa .................................................................................. 70,00 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ................................. 70,00 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu................................................................................... 70,00 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohotoustanovení .................................................................................. 70,00 Kč.

Čl. 6


Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

Čl. 7


Osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis .

Čl. 8


Navýšení poplatku
(1) Nebude-li poplatek zaplacený držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.
(2) Včas nezaplacený nebo neodvedený poplatek nebo část tohoto poplatku může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 9


Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Bohuslávky o místních poplatcích č.5/2003 ze dne18.12.2003.

Čl. 10


Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.

Alena Stískalová - starostka
Ludmila Kužílková - místostarostka
Anna Suchánková -místostarostka

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Zastupitelstvo obce Bohuslávky se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1


Úvodní ustanovení
(1) Obec Bohuslávky touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“). (2)Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2


Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Čl.3


Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání tohoto veřejného prostranství chodníků v těchto úsecích :
od domu č.p.30 (Beneš Josef) po dům č.p. 58 (Pekný Tomáš ),
od budovy č.p.114 (obecní úřad Bohuslávky) po dům č.p. 104 (Mádr Karel),
od domu č.p. 67 (Mastilová Jaroslava) po dům č.p. 32 (Suchánek Jiří).

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Čl. 4


Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5


Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství.
(3)Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

Čl. 6


Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb ............1,- Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje ……… 1,- Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje......................... 10,- Kč
d) za provádění výkopových prací ............................................................... 10,- Kč
e) za umístění stavebních zařízení .............................................................. 10,- Kč
f) za umístění reklamních zařízení ................................................................ 1,-. Kč
g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ..................... 1,- Kč
h) za umístění zařízení cirkusů ..................................................................... 1,- Kč
i) za umístění skládek ................................................................................ .. 10,- Kč
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa .................................................. 10,- Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ................................... 1,- Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ................................ 1,- Kč
m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce .................................. 1,- Kč
n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl .... 1,- Kč

Čl. 7


Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delší nejpozději do 15 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.
(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 8


Osvobození
(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou ,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely .
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) obec Bohuslávky,
b)SDH Bohuslávky,
c) Sportovní klub Bohuslávky.

Čl. 9


Navýšení poplatku
(1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.
(2) Včas nezaplacený nebo neodvedený poplatek nebo část tohoto poplatku může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 10


Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.

§ 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Alena Stískalová - starostka obce
Ludmila Kužílková - místostarostka obce
Anna Suchánková - místostarostka obce

Obecně závazná vyhláška č.4/2010 o místním poplatku ze vstupného


Zastupitelstvo obce Bohuslávky se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1


Úvodní ustanovení
(1) Obec Bohuslávky touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2


Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Čl. 3


Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je nejpozději 10 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného.
(2) V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činnočinností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybranéhovstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Čl. 4


Sazba poplatku
Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a) kulturní akci ...............................…5 %
, b)sportovní akci .........................….. ..... %,
c) prodejní akci ................................. ..... %,
d) reklamní akci .............................…..... %.Čl 5


Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

Čl. 6


Navýšení poplatku
(1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.
(2) Včas nezaplacený nebo neodvedený poplatek nebo část tohoto poplatku může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl.8


Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.

Alena Stískalová - starostka obce
Ludmila Kužílková - místostarostka obce
Anna Suchánková - místpotsarostka obce
<

Soubory: