Skip Navigation

Vyhledávání

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Bohuslávky

2. Důvod a způsob založení


Po roce 1989 došlo ke zrušení celé soustavy národních výborů a k obnovení samosprávy na úrovni obcí. Jedním ze základních zákonů, jímž byla v České republice v návaznosti na celostátní úpravu realizována reforma místní správy byl i zákon č. 367/1990 Sb., o obcích. Ten byl dále zrušen a v roce 2000 nahrazen zákonem č.128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění. Rozhodujícím principem fungování obce je princip samosprávy. Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených výše uvedeným zákonem.

3. Organizační struktura

Obec Bohuslávky
Zastupitelstvo obce
Organizace a jiné spolky
- SDH Bohuslávky
- Klub seniorů
- Sportovní klub

4. Kontaktní spojení


4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Bohuslávky
Bohuslávky 114
751 31

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Bohuslávky
Bohuslávky 114
751 31

4.3. Úřední hodiny

pondělí 16:00 - 18:00
středa 16:00 - 18:00

4.4 Telefonní čísla

pevná linka:518796310
mobilní telefon:602514390

4.5 Adresa internetové stránky

http://bohuslavky.cz/

4.6 Adresa e-podatelny

podatelna: obecbohuslavky@seznam.cz

5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 23220831
kód banky: 0100
banka: Komerční banka

6. IČO

00636142

7. DIČ

CZ00636142

8. Dokumenty


8.1 Seznam hlavních dokumentů

Úřední deska
Vyhlášky a předpisy

8.2 Rozpočet

9. Žádost o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky


12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - portál GOV

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16.Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje

17. Výroční zpráva podle záona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:
Nebyly zatím žádné informace požadovány.
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:
•http://www.rzp.cz/
•http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
•https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik