Skip Navigation

Vyhledávání

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Bohuslávky

2. Důvod a způsob založení


Po roce 1989 došlo ke zrušení celé soustavy národních výborů a k obnovení samosprávy na úrovni obcí. Jedním ze základních zákonů, jímž byla v České republice v návaznosti na celostátní úpravu realizována reforma místní správy, byl i zákon č. 367/1990 Sb., o obcích. Ten byl dále zrušen a v roce 2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění. Rozhodujícím principem fungování obce je princip samosprávy. Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených výše uvedeným zákonem.

3. Organizační struktura

Obec Bohuslávky
Zastupitelstvo obce
Organizace a jiné spolky
- SDH Bohuslávky
- Klub seniorů
- Sportovní klub

4. Kontaktní spojení


4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Bohuslávky
Bohuslávky 114
751 31

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Bohuslávky
Bohuslávky 114
751 31

4.3 Úřední hodiny

pondělí: 16:00 - 18:00
středa: 16:00 - 18:00

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 581 796 310
mobilní telefon: 602 514 390


4.5 Čísla faxu
--

4.6 Adresa internetové stránky

http://bohuslavky.cz/

4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická adresa: obecbohuslavky@seznam.cz
Dokumenty v elektronické podobě jsou přijímány ve formátu PDF, Word.docx, Word.doc

Adresa doručovací: Obec Bohuslávky, Bohuslávky 114, 75131 Lipník n/B

Datová schránka:gvpaxgf

Úřední hodiny podatelny:
pondělí: 16:00 - 18:00
středa: 16:00 - 18:00

4.8. Další elektronické adresy

obecbohuslavky@seznam.cz

5. Případné platby lze poukázat

23220831/0100 (Komerční banka)

6. IČO

00636142

7. DIČ

CZ00636142

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

V této sekci se nachází dlouhodobě vyvěšené dokumenty, které je obec ze zákona povinna poskytnout občanům. Do zveřejněných dokumentů je možné rovněž osobně nahlédnout na Obecním úřadě.

Rozvojový strategický dokument 2016 - 2021
Usnesení č.1 (5.11.2018)
Usnesení č.2 (10.12.2018)

8.2 Rozpočet

Rozpočet 2013
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet 2018
Rozpočet 2019
Rozpočtový výhled 2015 - 2017
Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022

9. Žádost o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Ústně
- V kanceláři úřadu

• Písemně

- Osobně v kanceláři úřadu
- Poštou na adresu úřadu: Obecní úřad Bohuslávky, Bohuslávky 114, 75131

• E-mailem: obecbohuslavky@seznam.cz

• Elektronickým podáním: obecbohuslavky@seznam.cz

Telefonicky na telefonním čísle
pevná linka: 581 796 310
mobilní telefon: 602 514 390

Úřední hodiny
pondělí: 16:00 - 18:00
středa: 16:00 - 18:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty
• Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
• Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
• Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
• Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
• Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
• Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
• Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
• Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
• Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny
• Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
• Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat
• o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne
• kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno
•Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
• Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
• Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
• Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace
• Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
- se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
- jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
- jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
• Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
- jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
- ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
- by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
• Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
• Povinné subjekty dále neposkytnou informace o - probíhajícím trestním řízení,
- rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
- plnění úkolů zpravodajských služeb
- přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
- činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
• Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
- provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
- škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
- knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
- Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
- kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
• Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá
Žádost o poskytnutí informace se podává
• ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
• písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat
• označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
• musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
• musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
• je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
• musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
• neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:•brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
• v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
• v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu
• Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
• Povinný subjekt žádost odloží, pokud: - se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
- bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
• Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví
• pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
• proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá
• odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne
• o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
• ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
• proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Elektronická podatelna: Obecní úřad Bohuslávky

Nacházíte se na www stránce, prostřednictvím které můžete zaslat na Obecní úřad Bohuslávky elektronickou datovou zprávu.

Upozornění

Pokud máte dotazy na provoz elektronické podatelny, můžete využít

•elektronickou adresu: obecbohuslavky@seznam.cz

•nebo poštovní adresu:

Obecní úřad Bohuslávky
Bohuslávky 114
751 31 Lipník n/B

Online - vlastním elektronický podpis

Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na Obecní úřad Bohuslávky datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

Elektronická adresa elektronické podatelny: obecbohuslavky@seznam.cz
Časová možnost podání: kdykoliv
Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny

Úřední dny podatelny:
pondělí: 16:00 - 18:00
středa: 16:00 - 18:00

Prostudujte před odesláním

Na uvedené el. adrese jsou přijímána všechna podání učiněná v elektronické podobě, podepsaná elektronicky. Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci. Elektronický podpis podání, musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen. Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení. Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

1. Kontrola elektronické datové zprávy:
- zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
- zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
- zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
- elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty odesílatele

2. Potvrzení doručení datové zprávy
Každá přijatá datová zpráva bude potvrzená prostřednictvím e-mailu s níže uvedeným textem:
VZOR:
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Bohuslávky, na obecbohuslavky@seznam.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

Identifikátor dokumentu
S pozdravem
Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

3. Seznam oprávněných zaměstnanců Obecního úřadu Bohuslávky, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát.
Alena Molinari
Ing. Jaroslav Suchánek

Technické parametry datové zprávy
Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Obecní úřad Bohuslávky postupovat v souladu s platnou legislativou.

1. Technické parametry přijímaných datových zpráv
- datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .xls, .txt, .jpg, .jpeg, .png.
- maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 5 MByte

2. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
- datové zprávy jsou přijímány na: FLASH DISK, CD-ROM, DVD-ROM

3. Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.
- datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Seznam právních předpisů
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
• elektronické podání je nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
•za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, je možno je učinit i pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

Online - nevlastním elektronický podpis

Prostřednictvím formuláře můžete zaslat na Obecní úřad Bohuslávky datovou zprávu bez přílohy a elektronického podpisu. Tento formulář je určen pro ty, kdo nevlastní elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Konkrétní právní předpisy stanoví, zda je nutné podání bez zaručeného elektronického podpisu doplnit do 5 dnů ústním podáním do protokolu nebo písemným podáním v listinné podobě nebo podáním v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označeným elektronickou značkou.

Časová možnost podání: kdykoliv
Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny

Úřední dny podatelny:
pondělí: 16:00 - 18:00
středa: 16:00 - 18:00

Datová zpráva odeslaná prostřednictvím formuláře bude považována za běžnou korespondenci.

Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy
Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

1. Kontrola elektronické datové zprávy:
- zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
- zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
- elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty odesílatele

2. Potvrzení doručení datové zprávy
Každá přijatá datová zpráva bude potvrzená prostřednictvím e-mailu s níže uvedeným textem:
VZOR:
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Bohuslávky na obecbohuslavky@seznam.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

Identifikátor dokumentu
S pozdravem
Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

Seznam právních předpisů
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
•musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
•nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno

Osobně nebo pozemní poštou

Prostřednictvím níže uvedené korespondenční adresy můžete zaslat nebo osobně doručit na Obecní úřad Bohuslávky datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.
Místo podání datové zprávy: Obecní úřad Bohuslávky, Bohuslávky 114, 751 31 Lipník n/B

Časová možnost podání
Pozemní poštou: kdykoliv
Osobně: v úřední dny podatelny

Potvrzení přijetí
Pozemní poštou: převzetí se nepotvrzuje
Osobně: v den převzetí datové zprávy

Úřední dny podatelny:
pondělí: 16:00 - 18:00
středa: 16:00 - 18:00

Prostudujte před odesláním

Upozornění
1. V uvedeném místě podání datové zprávy jsou přijímána všechna podání učiněná prostřednictvím datových nosičů a elektronicky podepsaná.
2. Datové zprávy umístěné na datových nosičích doručených fyzicky na podatelnu osobně, nebo prostřednictvím pozemní pošty, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
3. Elektronický podpis podání musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
4. Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
5. Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.

Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy
Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

1. Kontrola elektronické datové zprávy:
- zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
- zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
- podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání pouze v případě, že datová zpráva byla doručena osobně na podatelnu pokud byla datová zpráva na datovém nosiči podaná prostřednictvím pozemní pošty, podatelna potvrzení elektronicky nezasílá

2. Potvrzení doručení datové zprávy
Každá osobně doručená datová zpráva bude písemně potvrzená s níže uvedeným textem:
VZOR:
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Bohuslávky na obecbohuslavky@seznam.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

Identifikátor dokumentu
S pozdravem
Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

3. Seznam oprávněných zaměstnanců Obecního úřadu Bohuslávky, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát.
Alena Molinari
Ing. Jaroslav Suchánek

Technické parametry datové zprávy
Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována.
V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Obecní úřad Bohuslávky postupovat v souladu s platnou legislativou.

1. Technické parametry přijímaných datových zpráv
- datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .xls, .txt, .jpg, .jpeg, .png.
- maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 5 MByte

2. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
- datové zprávy jsou přijímány na: FLASH DISK, CD-ROM, DVD-ROM

3. Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.
- datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Seznam právních předpisů
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
•musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
•nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno

11. Opravné prostředky


Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání
• Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
• Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
• O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
• Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
• Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnosti
• Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

- který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
- kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
- kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
- který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

• Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
• Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
- doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
- uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

• O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
• Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
• Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře

Přihláška k místnímu poplatku ze psů
Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném aj. vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požár. bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Vyhláška č. 442/2006 Sb., struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
Vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

K fyzickému nahlédnutí jsou tyto předpisy přístupné v kanceláři obecního úřadu

14.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazná vyhláška č.1/2006, o závazných částech územního plánu obce Bohuslávky
Obecně závazná vyhláška č.1/2010, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č.2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č.4/2010, o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška č.1/2015, o komunálním odpadu
Obecně závazná vyhláška č.2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č.1/2018, kterou se stanoví části společných školských obvodů základní školy a mateřské školy
Obecně závazná vyhláška č.2/2018, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č.1/2019, o nočním klidu
Spisový a skartační řád

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době je vydáno jedno usnesení nadřízeného orgánu, kterým bylo přikázáno, aby informace byly žadateli poskytnuty bezplatně.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2018