Skip Navigation

Vyhledávání

DŮLEŽITÉ ZÁKONY A VYHLÁŠKY


Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:
•ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
•usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
•zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
•zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
•nařízení č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
•vyhláška č. 496/2004 Sb., k elektronickým podatelnám
•zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
•zákon č. 72/2012 Sb., o obcích
•zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
•zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
•zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
•zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním úřadu
•zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník
•zákon č. 513/1991 sb., obchodní zákoník
•zákon č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů